Next Station Project

獲倫敦市政府撥款-Next Station Project正式啟動!

Official Launch of the Next Station Project with Funding from the Greater London Authority!

Kongtinue成立僅僅三個月,好多謝大家支持Kongtinue,邀請我哋去唔同地區舉辦活動,俾機會我哋同香港小朋友玩

Kongtinue有幸得到倫敦市政府嘅撥款,可以有更加多嘅資源係英國舉行活動俾小朋友,同小朋友一齊探索喺英國嘅生活,亦可以認識同成全香港嘅文化。

嚟緊我哋會同各個機構,包括英國港僑協會、 Ealing and Northfields HK Club 、 Kingston UK HKers Stand with Hong Kong 及 Hong Kong ARC 係Kingston同Ealing舉辦一系列嘅活動。